Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ώρες ενημέρωσης των γονέων κάθε Τρίτη, στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που δεν διδάσκουν στο σχολείο κάθε Τρίτη έχει οριστεί άλλη ώρα και ημέρα.  ΠΙΝΑΚΑΣ με τις Ώρες Ενημέρωσης Γονέων