Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β' 5988/13-10-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-
2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως
προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024». Ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο,
2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική
Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση. Ε Δ Ω η Εγκύκλιος-Οδηγίες

Αίτηση -Δήλωση Μαθημάτων από Γονείς ή Ενήλικους Μαθητές  Ε Δ Ω